Maureen Cooney - Class of 1982
Audrey Jones - Class of 1982
Eugene Rose - Class of 1982
Cesar Zumaeta - Class of 1982
Debbie Nelson Haskins - Class of 1982
David Jackson - Class of 1982